kassa

gedetailleerd zoeken

 
 
zoeken in
 

 
 
 
 
 
 
 
lijstbreedte
 
 
in collectie sedert
 
 
Ruimste aanbod fotokaders
Gratis levering vanaf €70
Veilig betalen
Webshop bekroond door IBM
100 jaar ervaring

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKNUDT FRAMES NV

 

De Koper dient steeds deze Algemene Voorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website en/of het sluiten van een Overeenkomst met de Verkoper geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper van deze Algemene Voorwaarden.

1/ Wie zijn wij?

DEKNUDT FRAMES NV, opgestart in 1923, is een familiebedrijf gespecialiseerd in de fabricatie en distributie van fotokaders en lijsten. Met een gemotiveerd team van 130 personeelsleden heeft Deknudt zijn verkoopsactiviteit uitgebouwd over gans Europa.
Dit zijn onze gegevens:
 
Deknudt Frames N.V.
Breestraat 31A
8540 Deerlijk
BELGIË
BTW nr. BE 0478 793 285
 
T: +32 56 77 83 03
www.deknudtframes.be
info@deknudtframes.be

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in geval van verkoop op afstand; d.w.z. een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten op afstand te faciliteren.
 

2/ Definities

a. Bedenktijd: de periode waarbinnen de Consument zich op zijn Herroepingsrecht kan beroepen.
b. Dag: kalenderdag.
c. Duurzame gegevensdrager: elk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) dat de ontvanger in staat stelt de informatie die aan hem is gericht op te slaan of te bewaren zodat deze later opnieuw kan worden geconsulteerd.
d. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die door de wet wordt geboden aan de Consument om binnen een Bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
e. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Koper en de Verkoper louter door gebruik van communicatiemiddelen voor verkoop op afstand en die erop gericht zijn dergelijke overeenkomsten te faciliteren. Een overeenkomst op afstand wordt hierna ook eenvoudig aangeduid als “Overeenkomst”.
f. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, in bijlage bij deze Algemene Voorwaarden, en opgemaakt volgens de Europese voorwaarden. Het modelformulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de Consument zich niet op het Herroepingsrecht kan beroepen voor een bepaalde overeenkomst.
g. Communicatiemiddel voor verkoop op afstand: communicatiemiddel dat erop gericht is overeenkomsten te laten tot stand komen tussen twee partijen zonder dat deze partijen zich fysiek in dezelfde ruimte hoeven te bevinden.
h. Koper: Iedere partij die, door middel van een overeenkomst op afstand, goederen of diensten van de Verkoper verwerft in ruil voor een betaling van welke aard dan ook.
i. Verkoper: Deknudt Frames NV, zie artikel 1.
j. Consument: Koper die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels- of beroepsbezigheden
k. Ondernemer: elke Koper, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat voor doeleinden die verband houden met zijn handels- of beroepsbezigheden
 

3/ Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper, alsook op elke Overeenkomst die tot stand komt tussen Verkoper en Koper, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.
b. Deze Algemene Voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden van de Ondernemer, die uitdrukkelijk worden afgewezen.
c. De Algemene Voorwaarden worden altijd op duidelijke en volledige wijze ter beschikking gesteld aan de Koper alvorens de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen.
d. De Koper ontvangt de Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de Overeenkomst, door middel van een duurzame gegevensdrager. De Verkoper zal op eenvoudig verzoek een kopie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.
e. Afwijkingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming dewelke schriftelijk vastgelegd is.
f. Het gebruik van elektronische communicatievormen kan een geldige Overeenkomst tot stand doen komen.
 

4/ Aanbod, prijs en aanvaarding

a. Het aanbod is een uitnodiging van de Verkoper aan de Koper gericht op de totstandkoming van een Overeenkomst. Het aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
b. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van het product of de producten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst die tot stand zal komen na de aanvaarding.
c. Kennelijke of overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Verkoper niet en kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Verkoper gecorrigeerd worden.
d. Beperkingen aan het aanbod, zoals beperkingen in tijd en ruimte, zijn slechts geldig voor zover duidelijk vermeld ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
e. De Verkoper behoudt het recht productprijzen aan te passen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van een veranderend Btw-tarief kunnen wel na de totstandkoming van de Overeenkomst worden toegepast.
f. Het beeldmateriaal dat bij een aanbod wordt gebruikt dient ter illustratieve indicatie van de voornaamste kenmerken van het desbetreffende product. Afwijkingen aan het product ten opzichte van het beeldmateriaal zijn niet voldoende om de nietigheid van de Overeenkomst te vorderen.
g. De prijzen genoemd in het aanbod ten aanzien van Consumenten zijn inclusief BTW.De prijzen genoemd in het aanbod ten aanzien van Ondernemers zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW is steeds aangeduid in de detailfiche van het product en staat afzonderlijk aangeduid in het winkelmandje.
h. De prijzen genoemd in het aanbod zijn exclusief kosten voor (standaard)levering.
i. De prijs te betalen door de Consument kan uitsluitend elektronisch via de daarvoor beschikbare e-payment faciliteit. De bestelling is pas definitief nadat de Verkoper de betaling ontvangen heeft.
j. Tenzij anders overeengekomen, dient de Ondernemer de prijs te betalen binnen 14 dagen na de levering conform de door de Verkoper verstrekte factuur. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 15% per jaar. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 15%, met een minimum van 15 EUR. De door de Verkoper geleverde goederen blijven zijn eigendom, totdat de koopprijs en de eventueel door de Ondernemer verschuldigde rente en kosten integraal zijn betaald.
k. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper de bestelling van Koper aanvaardt door middel van een bevestigingsbericht via de beschikbare elektronische kanalen. Verkoper kan tot tien (10) dagen na bestelling overgaan tot aanvaarding.
l. De Koper heeft het recht van de Overeenkomst af te zien zolang de bestelling niet door Verkoper is aanvaard.
 

5/ Levering

a. Meegedeelde leveringstermijnen kennen slechts een indicatief karakter.
b. Eventuele laattijdigheid in de levering, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst en/of het verschuldigd zijn van enige vergoeding aan de Koper.
c. De Verkoper maakt gebruik van externe transporteurs voor de uitvoering van levering. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van de transporteur tijdens de levering. De Verkoper zal een onderzoek instellen bij de transporteur in geval van gebrekkige levering. Gedurende de termijn van onderzoek wordt niet overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
d. De Verkoper draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.
e. De levering geschiedt vanaf de eerste leveringspoging van de bestelde producten aan de Koper. De Koper wordt geacht de levering mogelijk te maken conform de afspraken. In geval van een onsuccesvolle leveringspoging kunnen bijkomende kosten voor een nieuwe leveringspoging in rekening gebracht worden.
 

6. Nakoming van de Overeenkomst

a. Verkoper staat ervoor garant dat de geleverde producten voldoen aan alle specificaties die zijn meegedeeld bij het aanbod, en dat het product voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Verkoper respecteert hierbij alle wettelijke voorschriften, zoals bepaald in artikelen 1641 tot 1649 Belgisch Burgerlijk Wetboek.
b. Bijkomende garanties die zijn aangeboden door Verkoper of diens toeleveranciers kunnen nooit de wettelijke rechten en vorderingen van Koper ten opzichte van Verkoper beperken in het geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
c. Bijkomende garantie betekent dat Verkoper of een van diens toeleveranciers aan Koper vorderingen of rechten toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk verplicht is in geval Verkoper zou hebben verzaakt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
d. De garantie is niet van toepassing op:
e. De Koper wordt geacht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit onmiddellijk volgend op de levering. Klachten omtrent gebrekkige conformiteit moeten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk gecommuniceerd worden aan de Verkoper binnen de zeven (7) dagen na levering.
f. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Verkoper, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico en voor rekening van de Koper. De terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) dagen na de communicatie gebeuren.
g. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op kosteloos herstel door middel van vervanging. De Verkoper is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.
h. Kosten ten gevolge van onrechtmatig gebruik van de garantieregeling zijn onverkort voor rekening van de Koper.
 

7/ Herroepingsrecht

a. Onderstaande bepalingen omtrent het Herroepingsrecht zijn uitsluitend van toepassing indien de Koper handelt in de hoedanigheid van “Consument”.
b. De Consument heeft het recht gedurende een bedenktijd van 14 dagen, de Overeenkomst te herroepen zonder hiervoor een reden op te geven. Consument mag het product dat onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst inspecteren zoals hij dit in een winkel zou doen. Hij mag het dus uitpakken en hanteren in die mate die nodig is om te achterhalen of het product voor Koper interessant is en naar behoren werkt.
c. Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht dient Consument binnen de Bedenktijd melding te maken aan Verkoper van zijn beslissing tot herroeping door gebruik van het modelformulier . De Consument moet minstens de volgende informatie vermelden:
d. De termijn van 14 dagen bedenktijd begint te lopen op het moment dat Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de transporteur is, het bestelde product fysiek in bezit heeft genomen.
e. De Consument is aansprakelijk voor waardeverminderingen die het gevolg zijn van handelingen andere dan de loutere inspectie van de producten.
f. Binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op het moment bedoeld in artikel 7.c. zal Consument de producten die hij niet wenst te houden terugzenden naar Verkoper.
g. Consument stuurt de producten terug in originele staat en in haar originele verpakking, samen met alle toebehoren. Consument houdt voor het terugzenden rekening met de instructies die hiervoor zijn opgemaakt door Verkoper.
h. Indien discussie zou ontstaan over de wijze waarop of de termijn waarbinnen Consument het Herroepingsrecht heeft uitgeoefend, ligt de bewijslast bij Consument.
i. Bij gebruik van het Herroepingsrecht vallen de kosten van terugzending ten laste van de Consument.
j. Als Consument zich op zijn Herroepingsrecht beroept, worden automatisch alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
k. Van zodra Verkoper van Consument melding ontvangt dat Consument zich op zijn herroepingsrecht wenst te beroepen, stuurt Verkoper een ontvangstbevestiging naar Consument.
l. Verkoper betaalt alle door Consument voor het product betaalde bedragen terug tegen ten laatste 14 dagen nadat deze de melding dat Consument zich op zijn herroepingsrecht wenste te beroepen, van Consument heeft ontvangen. De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om terugbetaling op te schorten totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
m. Voor de terugbetaling gebruikt Verkoper hetzelfde betaalmiddel als Consument heeft gebruikt, tenzij beide partijen een ander betaalmiddel overeen zijn gekomen.
n. Voor volgende producten geldt geen Herroepingsrecht:

8/ Overmacht

Indien Verkoper door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Koper na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.
 

9/ Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Verkoper en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
 

10/ Verwerking persoonsgegevens

a. De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Verkoper.
b. Verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de Overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen.
 

11/ Overige

a. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verkoper heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.
b. Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zullen beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt.
c. Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen waar Verkoper zijn hoofdzetel heeft, hoewel geschillen zo veel mogelijk dienen opgelost te worden bij minnelijk akkoord.